Home / Beleidsplan

Beleidsplan

Woongroep Dol-Fijn BELEIDSPLAN 2018-2019

Stichting Dol-Fijn Vereniging Dol-Fijn
Zijlweg 9 Zijlweg 9
2051 BA Overveen 2051 BA Overveen
welkom@stichtingdol-fijn.nl welkom@stichtingdol-fijn.nl
06-46214365 06-44261714
KvK-nummer 34119433 KvK-nummer 69066116
ANBI-status/ RSIN 81557266 RSIN 857714041
www.stichtingdol-fijn.nl www.woongroepdolfijnoverveen.nl

 


Inhoud

 1. Inleiding
  2.    Missie /visie
  3.    Doelstelling
  4.    Strategie
  5.    Huidige situatie
  6.    Activiteiten van de organisatie
  7.    Toekomst
  8.    Organisatie
  9.    Financiën

Inleiding

De activiteiten voor het opzetten en in stand houden van de woongroep Dol-Fijn werden tot 28 juni 2017 ondernomen onder de vlag van de Stichting Dol-Fijn. Per genoemde datum is de Vereniging Dol-Fijn opgericht met als voornaamste doel daaronder (de activiteiten ter voorbereiding van) het operationeel draaien van het wooninitiatief Dol-Fijn onder te brengen.

De Stichting Dol-Fijn is zich in lijn daarmee vanaf 13 april 2017 meer gaan richten op de (financiële) ondersteuning van Woongroep Dol-Fijn.


Missie/visie

Reeds 11 jaar zijn ouders van kinderen met een beperking, onder de noemer Woongroep Dol-Fijn, op zoek geweest naar een plek in hun woonregio met de mogelijkheid van ‘begeleid wonen’. Deze plek wordt nu gerealiseerd op het voormalige Marinehospitaalterrein in Overveen.

Bij Dol-Fijn wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden en beperkingen van de bewoners. Het doel is de bewoners binnen een kleinschalige, begeleide woongemeenschap de mogelijkheid te bieden om een zo zelfstandig en veilig mogelijk leven te leiden midden in de maatschappij.

Om dit doel te bereiken heeft Dol-Fijn de zorgaanbieder Levin-zorg [1] in de arm genomen, die in samenspraak met de betrokken ouders de zorg/begeleiding gaat bieden.

De bewoners gaan in de nieuwbouw van het Marinehospitaalterrein, het nieuwe ‘Vijverpark’, wonen en krijgen hierdoor en door hun werk/dagbesteding buitenshuis, de mogelijkheid te integreren in de maatschappij.

 • Het is de bedoeling dat de Stichting Dol-Fijn financiële middelen genereert ter bevordering van:
 • woongenot;
 • integratie;
 • het opvangen van uitgaven die niet onder huur en zorg vallen.

[1] Zie http://www.levin-zorg.nl/


Doelstelling Stichting resp. Vereniging Dol-Fijn

De Stichting Dol-Fijn stelt zich ten doel:

 1. het verlenen van steun aan en het faciliteren van het vormen van, huisvesten en in stand houden van een woongroep ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en eventueel een autisme spectrum stoornis, waarbij met in achtneming van de uit de handicap voortkomende beperking(en) wordt gestreefd naar de maximaal haalbare autonomie en participatie van iedere bewoner. De onderlinge contacten die eigen zijn aan het wonen in een woongroep worden beschouwd als een waardevolle uitbreiding van ieders eigen sociale netwerk;
 2. het werven van fondsen en sponsorgelden ter bereiking en ondersteuning van de onder punt 1 geformuleerde doelstelling;
 3. het onderhouden van contacten met maatschappelijke en sociale organisaties en of instellingen voor zo ver die contacten relevant zijn voor het bereiken van de onder 1 geformuleerde doelstelling;
 4. het doen behartigen van de belangen van de bewoners van de woongroep;

en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe

bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van de stichting. De stichting heeft géén winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit ( zijnde het saldo van baten en lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

De Vereniging Dol-Fijn heeft als doel:

 

Het vormen, huisvesten en in stand houden van een woongroep ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en eventueel een autisme spectrum stoornis, waarbij met in achtneming van de uit de handicap voortkomende beperking(en) wordt gestreefd naar de maximaal haalbare autonomie en participatie van iedere bewoner. De onderlinge contacten die eigen zijn aan het wonen in een woongroep worden beschouwd als een waardevolle uitbreiding van ieders eigen sociale netwerk;

en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan

zijn.

De Vereniging Dol-Fijn heeft niet ten doel het maken van winst.

De vereniging Dol-Fijn tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het huren van een voor de woongroep geschikte groepswoonruimte, bestaande uit individuele wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten en

voorzieningen die behoren tot deze groepswoonruimte en het door middel van een woon-zorgcontract onderverhuren van de wooneenheden aan

bewoners;

 1. het centraal regelen, inkopen, bemiddelen bij het inkopen en het aansturen van de zorg en ondersteuning die de bewoners nodig hebben om goed te

kunnen functioneren en participeren in de samenleving;

 1. het scheppen van een voor de bewoners zo gunstig mogelijk woonklimaat op basis van onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid;

en voorts door het ontplooien of doen ontplooien van activiteiten die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Strategie

De Stichting Dol-Fijn zet zich met name in voor het genereren van middelen, voornamelijk gelden, ten behoeve van het optimaliseren van woongenot en integratie alsmede van het opbouwen van enige reserve voor (on)voorziene omstandigheden. Sponsoren worden actief benaderd, en er wordt contact gezocht met de regionale middenstand en grote(re) goede doelen stichtingen.

De Vereniging Dol-Fijn is verantwoordelijk voor het daadwerkelijk inrichten en uitnodigend en gezellig maken van de gemeenschappelijke ruimtes en het stimuleren van de integratie in de samenleving en de nieuwe buurt. Er wordt contact onderhouden met de relevante maatschappelijke en sociale organisaties en instellingen. Verder zal de Vereniging het operationele werk gaan organiseren en uitvoeren wanneer de bewoning daadwerkelijk van start gaat.

Huidige situatie

Reeds gerealiseerde activiteiten:

 • Werken aan het optimaliseren van een homogene oudergroep waarbij de ouders zowel de belangen van hun eigen kinderen als de      belangen van het gezamenlijke project in het oog houden;
 • Overleggen met de SIG [1], die in het verleden de screening en kennismakingsprocedure van de toekomstige bewonersgroep uitvoerde;
 • Gesprekken voeren met Gemeente Bloemendaal en woningbouwcorporatie Pré-Wonen;
 • Vaststellen en ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst met Pré-wonen [2];
 • Vaststellen van een beginselverklaring;
 • Vaststellen van het programma van eisen;
 • Voorbereiden en vaststellen van de coöptatieregeling;
 • Zoeken naar financiële middelen om het initiatief te kunnen verwezenlijken;
 • Onderzoeken welke organisatie de zorg voor de bewoners op zich gaat nemen;
 • Genereren van sponsorgelden voor het opstarten van het project;
 • Ondertekenen van de Samenwerkingsovereenkomst met Pré Wonen;
 • Gespreksronden met drie zorgaanbieders;
 • Afronding van de samenwerking met de SIG rond screening en het kennismakingstraject van de toekomstige bewoners;
 • Opstarten van de samenwerking met LEVIN zorgaanbieder en ondertekenen van samenwerkingsovereenkomst [3];
 • Lidmaatschap Per saldo;
 • Genereren van sponsorgelden voor het kennismakingstraject toekomstige bewoners;
 • Opstarten kennismakingstraject toekomstige bewoners;
 • Het opstellen van de zorgvisie/-missie;
 • Het opstellen van huisregels.

[1] Zie http://www.sig.nu/

[1] Zie http://www.prewonen.nl/
[2] Zie http://www.levin-zorg.nl/wonen/


Activiteiten van de organisatie

Concrete werkdoelen voor de aankomende periode 2018/2019:

 • samenwerking met LEVIN zorgaanbieder t.a.v. te leveren zorg, aanname zorgpersoneel  e.d.;
 • overleg met Pré-Wonen t.a.v. de bouw en de te sluiten huurovereenkomst;
 • kennismakingstraject van de nieuwe bewoners in samenwerking met LEVIN Zorgaanbieder;
 • actieve werving van sponsorgelden;
 • regelmatig informeel en formeel afstemmen en vergaderen;
 • opstellen van de huurcontracten met de individuele bewoners;
 • regelmatig organiseren van informele bijeenkomsten van ouders en aanstaande bewoners ter bevordering van  de onderlinge band.

De punten samenwerking, werving sponsoren en inhoudelijke oudervergaderingen zijn doorlopende werkzaamheden, overleg met Pré-Wonen en kennismakings-traject zijn werkdoelen voor de aankomende periode en lopen tot de vermoedelijke oplevering van de woningen in het vierde kwartaal van 2018.


Toekomst

De Stichting voelt zich met name verantwoordelijk voor het opbouwen van een reserve voor (on)voorziene uitgaven. De Stichting maakt zich zorgen over de politieke onzekerheid t.a.v. de langdurige zorg aan mensen met een beperking en vindt daarom naast bevordering van woongenot en integratie het opbouwen van financiële reserve van cruciaal belang.

Indien door onvoorziene omstandigheden moet worden besloten het Wooninitiatief Dol-Fijn te ontbinden zal:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting (derhalve ná aftrek van eventuele restitutie van geoormerkte subsidies)  worden besteed ten behoeve van een door de belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De Vereniging zal met name bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken en de activiteiten regisseren die gericht zijn op (de start van) het daadwerkelijke wonen, in samenspraak met alle betrokkenen en de zorgaanbieder LEVIN.


Organisatie

Stichting
Voorzitter:
dhr. J. W. Herman de  Groot
Vereniging
Voorzitter:
mw. B. Borgerding
Penningmeester: 
dhr. S. Joustra
Penningmeester: 
Mw. V. Herman de Groot
Secretaris:
dhr. R.C. Borgerding
Secretaris:
Mw. M. Joustra en dhr. B. Otten

Financiën

Elke (toekomstige)bewoner legt een bedrag van € 5000 in.
NSGK heeft een bedrag van € 2500 gedoneerd i.v.m. opstartkosten Dol-Fijn.
Het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft € 4560 gedoneerd voor het kennismakingstraject toekomstige bewoners;
De Rotary Spaarne heeft € 250 gedoneerd;
AM  Corporate heeft € 750 gedoneerd;

Fundatie van der Santheuvel, Sobbe heeft € 4000 gedoneerd;

Kansfonds heeft € 10000 gedoneerd;

Pasman Stichting heeft € 2500 gedoneerd;

Ruigrok Stichting heeft € 5000 gedoneerd;

Stichting SFO heeft € 10000 gedoneerd;

W.M. de Hoop Stichting heeft € 10000 gedoneerd;

Aviom heeft € 2000 gedoneerd;

Dr. C.J. Vaillantfonds heeft € 15000 gedoneerd;

Gemeente Bloemendaal heeft € 2000 toegezegd ivm beveiligingsapparatuur;

Bakker Port/Vlies Overveen heeft € 250 gedoneerd;

Sissy Boy gaat in natura doneren.

 

De inrichting van de appartementen wordt verzorgd door de individuele bewoners. De huur van de woonruimte wordt betaald uit de Wajong uitkering of evt. andere inkomsten van de individuele bewoners.

Voor andere kosten zoals het inrichten van bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes zal een beroep op de Stichting kunnen worden gedaan.Zoals vermeld zal de Stichting zich in verband hiermede wenden tot sponsoren, plaatselijk, regionaal en landelijk.

 

Begroting aankleding gemeenschappelijke ruimtes:

Huiskamer

€ 32.500,-

Keukeninventaris

€   5.000,-

Keuken voor de woongroep

€ 20.000,-

Gang aankleding

€   3.500,-

Slaap- toiletruimte begeleiding

€   5.000,-

Schuur/bergruimte

€   6.000,-

Entree w.o. Belsysteem

€   7.000,-

Balkon

€   6.000,-

Onvoorziene kosten bouw

€ 20.000,-

Totaal

€105.000,-

 


 

Top