Home / Beleidsplan

Beleidsplan

Woongroep Dol-Fijn BELEIDSPLAN

Stichting Dol-Fijn Vereniging Dol-Fijn
Zijlweg 9 Zijlweg 9
2051 BA Overveen 2051 BA Overveen
bbeukenhorst@gmail.com franszonneveld@hotmail.com
06-12636737 06-23984704
KvK-nummer 34119433 KvK-nummer 69066116
ANBI-status/ RSIN 81557266 RSIN 857714041
www.stichtingdol-fijn.nl www.woongroepdolfijnoverveen.nl

 


Inhoud

 1. Inleiding
  2.    Missie /visie
  3.    Doelstelling
  4.    Strategie
  5.    Huidige situatie
  6.    Activiteiten van de organisatie
  7.    Toekomst
  8.    Organisatie
  9.    Financiën

Inleiding

De activiteiten voor het opzetten en in stand houden van de woongroep Dol-Fijn werden tot 28 juni 2017 ondernomen onder de vlag van de Stichting Dol-Fijn. Per genoemde datum is de Vereniging Dol-Fijn opgericht met als voornaamste doel daaronder (de activiteiten ter voorbereiding van) het operationeel draaien van het woongroep Dol-Fijn onder te brengen. 

De Stichting Dol-Fijn is zich in lijn daarmee vanaf 13 april 2017  gaan richten op de (financiële) ondersteuning van Woongroep Dol-Fijn.


Missie/visie

Reeds 11 jaar zijn ouders van kinderen met een beperking, onder de noemer Woongroep Dol-Fijn, op zoek geweest naar een plek in hun woonregio met de mogelijkheid van ‘begeleid wonen’. Deze plek is gerealiseerd op het voormalige Marinehospitaalterrein in Overveen.

Bij Dol-Fijn wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van de bewoners. Het doel is de bewoners binnen een kleinschalige, begeleide woongemeenschap de mogelijkheid te bieden om een zo zelfstandig en veilig mogelijk leven te leiden midden in de maatschappij.

Om dit doel te bereiken heeft Dol-Fijn  zorgaanbieder St. Philadelphia [1] in de arm genomen, die in samenspraak met de betrokken ouders de zorg/begeleiding biedt.

De bewoners zijn gaan wonen in de nieuwbouw van het Marinehospitaalterrein, het nieuwe ‘Vijverpark’, en krijgen hierdoor en door hun werk/dagbesteding buitenshuis, de mogelijkheid te integreren in de maatschappij.

Het doel van Stichting Dol-Fijn  is het financieel ondersteunen van het ouderinitiatief, dit ter bevordering van:

 • woongenot;
 • integratie;
 • het opvangen van uitgaven die niet onder huur en zorg vallen.

[1] Zie www.Philadelphia.nl


Doelstelling Stichting resp. Vereniging Dol-Fijn

De Stichting Dol-Fijn stelt zich ten doel:

 1. het verlenen van steun aan en het faciliteren van het vormen van, huisvesten en in stand houden van een woongroep ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en eventueel een autisme spectrum stoornis, waarbij met in achtneming van de uit de handicap voortkomende beperking(en) wordt gestreefd naar de maximaal haalbare autonomie en participatie van iedere bewoner. De onderlinge contacten die eigen zijn aan het wonen in een woongroep worden beschouwd als een waardevolle uitbreiding van ieders eigen sociale netwerk;
 2. het werven van fondsen en sponsorgelden ter bereiking en ondersteuning van de onder punt 1 geformuleerde doelstelling;
 3. het onderhouden van contacten met maatschappelijke en sociale organisaties en of instellingen voor zo ver die contacten relevant zijn voor het bereiken van de onder 1 geformuleerde doelstelling;
 4. het doen behartigen van de belangen van de bewoners van de woongroep;

en voorts al hetgeen daarmede rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan oprichters of aan hen die deel uitmaken van de stichting. De stichting heeft géén winstoogmerk en kan slechts commerciële activiteiten verrichten indien en voor zover de inkomsten daaruit ( zijnde het saldo van baten en lasten) binnen een redelijke termijn geheel of nagenoeg geheel ten goede komen aan de hiervoor omschreven doelstelling.

De Vereniging Dol-Fijn heeft als doel:

Het vormen, huisvesten en in stand houden van een woongroep ten behoeve van mensen met een verstandelijke beperking en eventueel een autisme spectrum stoornis, waarbij met in achtneming van de uit de handicap voortkomende beperking(en) wordt gestreefd naar de maximaal haalbare autonomie en participatie van iedere bewoner. De onderlinge contacten die eigen zijn aan het wonen in een woongroep worden beschouwd als een waardevolle uitbreiding van ieders eigen sociale netwerk en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Vereniging Dol-Fijn heeft niet ten doel het maken van winst.
De vereniging Dol-Fijn tracht dit doel onder meer te bereiken door:

 1. het huren van een voor de woongroep geschikte groepswoonruimte, bestaande uit individuele wooneenheden en gemeenschappelijke ruimten en voorzieningen die behoren tot deze groepswoonruimte en het door middel van een woon-zorgcontract onderverhuren van de wooneenheden aan bewoners;
 2.  het centraal regelen, inkopen, bemiddelen bij het inkopen en het aansturen van de zorg en ondersteuning die de bewoners nodig hebben om goed te kunnen functioneren en participeren in de samenleving;
 3. het scheppen van een voor de bewoners zo gunstig mogelijk woonklimaat op basis van onderlinge solidariteit en gelijkwaardigheid;

en voorts door het ontplooien of doen ontplooien van activiteiten die met het bovenstaande verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.


Strategie

De Stichting Dol-Fijn zet zich met name in voor het genereren van middelen, voornamelijk gelden, ten behoeve van het optimaliseren van woongenot en integratie alsmede van het opbouwen van enige reserve voor (on)voorziene omstandigheden. Sponsoren worden actief benaderd, en er wordt contact gezocht met de regionale middenstand en grote(re) goede doelen stichtingen.

De Vereniging  organiseert het operationele werk. De Vereniging Dol-Fijn is verantwoordelijk voor het inrichten en uitnodigend en gezellig maken van de gemeenschappelijke ruimtes en het stimuleren van de integratie in de samenleving en de nieuwe buurt. Er wordt contact onderhouden met de relevante maatschappelijke en sociale organisaties en instellingen. 

 


Activiteiten van de organisatie

Concrete werkdoelen:

 • samenwerken van ouders, Philadelphia zorgaanbieder en begeleiders t.a.v. te leveren zorg, aanname zorgpersoneel  e.d.. 
 • Zorgen voor een adequate overlegstructuur met alle betrokkenen
 • Nieuwe ontwikkelingen in de zorg in de gaten houden en hierop inspelen
 • Adequaat financieel beheer
 • Fungeren als aanspreekpunt voor de zorgaanbieder
 • Behartigen van de belangen van de woongroep

Toekomst

De Stichting voelt zich met name verantwoordelijk voor het opbouwen van een reserve voor (on)voorziene uitgaven. De Stichting maakt zich zorgen over de politieke onzekerheid t.a.v. de langdurige zorg aan mensen met een beperking en vindt daarom naast bevordering van woongenot en integratie het opbouwen van financiële reserve van cruciaal belang.

Indien door onvoorziene omstandigheden moet worden besloten het Wooninitiatief Dol-Fijn te ontbinden zal:

Een eventueel batig saldo van de ontbonden Stichting (derhalve ná aftrek van eventuele restitutie van geoormerkte subsidies)  worden besteed ten behoeve van een door de belastingdienst als zodanig erkende algemeen nut beogende instelling met een soortgelijke doelstelling of van een buitenlandse instelling die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt en die een soortgelijke doelstelling heeft.

De Vereniging zal met name bezig zijn met de dagelijkse gang van zaken en de activiteiten regisseren die gericht zijn op het daadwerkelijke wonen, in samenspraak met alle betrokkenen en de zorgaanbieder Philadelphia.


Organisatie

Stichting
Voorzitter:
dhr. B. Beukenhorst
Vereniging
Voorzitter:
dhr. F. Zonneveld
Penningmeester: 
dhr. S. Joustra
Penningmeester: 
mw. V. Herman de groot
Secretaris:
Mw. A. van Doorn
Secretaris:
mw. M. Joustra
Lid:
E.Nijssen 

Financiën

Elke (toekomstige)bewoner legt een bedrag van € 5000 in.
NSGK heeft een bedrag van € 2500 gedoneerd i.v.m. opstartkosten Dol-Fijn.
Het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft € 4560 gedoneerd voor het kennismakingstraject toekomstige bewoners;
De Rotary Spaarne heeft € 250 gedoneerd;
AM  Corporate heeft € 750 gedoneerd;

Fundatie van der Santheuvel, Sobbe heeft € 4000 gedoneerd;

Kansfonds heeft € 10000 gedoneerd;

Pasman Stichting heeft € 2500 gedoneerd;

Ruigrok Stichting heeft € 5000 gedoneerd;

Stichting SFO heeft € 10000 gedoneerd;

W.M. de Hoop Stichting heeft € 10000 gedoneerd;

Aviom heeft € 2000 gedoneerd;

Dr. C.J. Vaillantfonds heeft € 15000 gedoneerd;

Gemeente Bloemendaal heeft € 2000 toegezegd ivm beveiligingsapparatuur;

Bakker Port/Vlies Overveen heeft € 250 gedoneerd;

Sissy Boy heeft in natura gedoneerd.

Rotary Club zandvoort  € 2000

St. Hulp na Onderzoek  € 2000

Veillust  € 1503

Dorodarte  € 4000

HandicapNL  € 13.750

De inrichting van de appartementen wordt verzorgd door de individuele bewoners. De huur van de woonruimte wordt betaald uit de Wajong uitkering of evt. andere inkomsten van de individuele bewoners.

Voor andere kosten zoals het inrichten van bijvoorbeeld de gemeenschappelijke ruimtes zal een beroep op de Stichting kunnen worden gedaan. Zoals vermeld zal de Stichting zich in verband hiermede wenden tot sponsoren, plaatselijk, regionaal en landelijk.


 

Top